ສາລະຄະດີຕອນ: ໃສ່ກັບໜູ ໃນແບບວິທີຂອງເຜົ່າອາລັກ ພາກໃຕ້ຂອງ ສ ປປ ລາວ. #ບ້ານປ່…